תובענות ייצוגית

«תביעה קטנה רגילה, יכולה להתברר כתביעה ייצוגית גדולה»

תובענה ייצוגית היא תביעה המנוהלת בשם קבוצת אנשים ומטרתה לתת מענה למקרים בהם תאגיד או רשות פוגעים בציבור גדול אולם התביעה אינה כדאית מבחינת התובע הבודד בשל עלויות ההליך.

רק אדם שלו עילת תביעה המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם הקבוצה, רשאי להגיש התביעה. לחילופין, גם רשות ציבורית או ארגון רשאי להגיש התביעה בתנאי כי הארגון או הרשות יראו כי נגרם נזק לחבר הקבוצה.

עו»ד מאור בן דוד מתמחה בהגשת תביעות ייצוגיות בנושאים צרכניים שונים ומנהל עשרות תביעות ייצוגיות בערכאות השונות.

במסגרת ההליכים שניהל עו»ד מאור בן דוד כנגד תאגידים הגדולים בישראל בוצעה אכיפה של הוראות הדין והושבו לצרכנים מיליוני שקלים.